pasirinkite miestą

Registracija

 VIZIJA

Būti pirmu pasirinkimu kiekvienam, siekiančiam gauti aukščiausios kokybės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

MISIJA

Teikti profesionalias integruotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, dėmesingai rūpintis sergančiais ir kurti sveikesnę ateitį kiekvienam.

Misijos įgydendinimą, vizijos siekimą ir visą savo veiklą grindžiame šiomis vertybėmis:
profesionalumas: nuolatos mokomės ir esame profesionalai, randame profesionalius sprendimus kiekvienam, kuriame sveikesnę ateitį;
atsakingumas: esame sąžiningi ir atsakingi, o darbinius santykius grindžiame abipusiu pasitikėjimu ir įsipareigojimais;
lankstumas ir dinamiškumas: išnaudojame galimybes ir visada reaguojame į klientų (pacientų) poreikius;
darni komanda: padedame vienas kitam, suprantame ir laikomės įsipareigojimų kolegoms bei kartu siekiame bendrų tikslų.

Laikomės vieningos kokybės politikos nuostatų, kurios apima:
– nuolatinį integruotos kokybės vadybos sistemos rezultatyvumo užtikrinimą ir gerinimą;
– saugų ir profesionalų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, taikant patikimą ir savalaikę diagnostiką, šiuolaikinius mokslo reikalavimus atitinkantį gydymą bei optimaliai panaudojant techninius ir finansinius resursus;
– pacientų poreikius atitinkančių paslaugų komplekso teikimą kliniškai optimaliu ir pacientui labiausiai priimtinu laiku, efektyviai ir atsakingai;
– geriausio galutinio poveikio pacientų sveikatai siekimą, rizikos minimizavimą ir naudos maksimizavimą, užtikrinant pacientų lūkesčių patenkinimą ir gyvenimo kokybės gerinimą;
– pacientų ir darbuotojų tarpusavio pasitikėjimo didinimą ir korektišką bendravimą, siekiant jų interesų vienovės;
– saugių darbo sąlygų darbuotojams sudarymą, siekiant optimalių veiklos rezultatų efektyviai išnaudojant turimus išteklius;
– sąlygų darbuotojų kvalifikacijos kėlimui sudarymą, užtikrinant, kad jų įgūdžiai, žinios ir praktinė veikla tenkintų pacientų poreikius;
– darbuotojų pasitenkinimo darbu didinimą, pripažįstant jų nuopelnus bei skatinant už bendrai sutartus ir pasiektus rezultatus;
– savo veikloje taikomą procesinį požiūrį ir pažangių vadybos metodų diegimą.

Kokybės klausimais prašome kreiptis el. paštu: kokybe@cgpklinikos.lt

mūsų paslaugos